Политика за поверителност на “ПАНИК ФРЕЙМ енд ТРАВЕЛ“ ООД

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политика“) има за цел да Ви информира за това какви лични данни за Вас обработваме, основанията, целите и принципите за събиране и обработване на данните, правата Ви, както и мерките за тяхната защита, в изпълнение на задълженията ни по Общ регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закон за защита на личните данни.

Политиката ще се променя във времето в резултат на напредъка на регулацията на защитата на личните данни и като отражение на стремежа ни да подобряваме и съобразяваме практиките си с най-новите достижения в областта.

 

Идентификационни данни на Администратора:

“ПАНИК ФРЕЙМ енд ТРАВЕЛ“ ООД

гр. София , ул. „Христо Максимов“, 73, ет. 2

BG205576962

Телефон: +359 887 293 757

Имейл за контакт: office@panicframe.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

Дейността по обработване на лични данни от страна на Администратора е под юрисдикцията на национален надзорен орган. Приложимата информация по отношение на националния надзорен орган е следната:

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Какви категории лични данни за Вас обработваме?

 

Данни за Вас като наш клиент

 

 • Данни за идентификация: име, презиме и фамилия, данни  от лична карта, ЕГН или ЛНЧ, дата на раждане;
 • Данни за контакт: адрес (постоянен и/или настоящ), телефонен номер, имейл, aдрес за контакт;
 • Данни за икономическа и финансова информация: номер на банкова сметка, данни от кредитна/ дебитна карта.
 • Други данни: снимки или видеоизображения от пътувания.

Предоставянето на данните за идентификация е задължително, за да Ви предоставим нашите услуги, като без тях това не би било възможно.

Данни за Вас като посетител на уебсайта

 • Данни за идентификация: име и фамилия
 • Данни за контакт: имейл и телефон
 • Други данни: Данни, които сте ни предоставили по имейл или телефон

Предоставянето на данните за идентификация и за контакт е задължително, за да отговорим на запитването Ви, като без тях това не би било възможно.

Предоставяйки ни данните си вие гарантирате за тяхната истинност. Моля, не предоставяйте неотносима или невярна информация или информация за трети лица без тяхното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.

Принципи при обработването на лични данни

Администраторът спазва следните принципи при обработването на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Какви са целите на обработването на Вашите лични данни?

Данни за Вас като наш клиент

Администраторът предлага туристически услуги и организиране на пътувания и в този смисъл, обработва личните данни на своите клиенти за посочените по- долу цели и винаги на някое от предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) основание. По- конкретно:

 • С цел изпълнение на договора и предоставяне на услугите;
 • С цел изпълнение на законовите задължения на Администратора;
 • С цел гарантиране на сигурността на клиентите;
 • С цел защита на законните интереси на Администратора, включително и по съдебен ред.
 • Снимки и/или видеоизображения от реализирани пътувания с рекламна цел за популяризиране на нашите услуги, за които Вие сте предоставили надлежно съгласието си.

Данни за Вас като посетител на уебсайта

 

 • Когато ни изпратите запитване на някой от посочените адрес, имейл адрес или телефон за контакт, ние обработваме Вашите данни с цел да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поисканата информация, както и за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за услуги с Вас, ако е приложимо.
 • Бихме могли да обработваме и идентификационните Ви данни и данните Ви за контакт, които ни предоставяте и с цел да Ви информираме за услуги, които предоставяме, свързани с Вашето запитване и единствено на основание на Вашето изрично съгласие.

Данни за Вас като посетител в наш физически офис

 • С цел гарантиране на сигурността на клиентите, посетителите, персонала и имуществото на Администратора чрез видеонаблюдение и контрол на достъпа.

От какви източници получаваме данните?

 

 • От Вас – лично или в определени случаи със съгласието на Ваш законен представител
 • От обществено достъпни източници.

На какви основания обработваме Вашите лични данни?

 

Данни за Вас като наш клиент

 

 • Доколкото е необходимо за сключване и изпълнението на договорa Ви с нас за извършване на туристически услуги, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на този договор;
 • Доколкото обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас като Администратор;
 • Доколкото обработването е необходимо за целите на легитимния ни интерес и по-конкретно с цел администриране на отношенията с вас, включително счетоводни аспекти, одит или др. доколкото те имат преимущество над интересите Ви или основните Ви права и свободи;
 • Ако заснемем снимки или видеоизображение от организираните пътувания, обработваме данните от тях на основание на Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, което може да бъде оттеглено от Вас по всяко време.

Данни за Вас като посетител на уебсайта

 

В зависимост от предмета на Вашето запитване, обработваме данните Ви на  следните основания:

 • Доколкото това е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за услуги с Вас.
 • Доколкото това е необходимо за целите на легитимния ни интерес и по- конкретно с цел да комуникираме с Вас в отговор на Вашето запитване към нас, да подобрим услугите и функционалностите на уебсайта ни, както и да следим спазването на общите условия за ползването му доколкото те имат преимущество над интересите или основните Ви права и свободи.

Данни за Вас като посетител в наш офис

 

 • Доколкото обработването е необходимо за целите на легитимния ни интерес като Администратор и по- конкретно за контрол, защита и управление на сигурността и защита на помещенията, системите и активите ни доколкото те имат преимущество над Вашите интереси или основни права и свободи.

Колко време съхраняваме данните Ви?

Личните Ви данни се съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Личните Ви данни ще бъдат унищожени незабавно при отпадане на основанието, на което те се обработват, освен ако нямаме законово задължение да ги съхраняваме за по-дълъг период. В случай на такова законово задължение, данните ще бъдат съхранявани блокирани и единствено с цел да спазим законовото си задължение, като същите няма да бъдат обработвани на друго основание.

Кои са получателите на Вашите лични данни?

 

Достъп до Вашите лични данни биха могли да имат следните категории получатели при стриктно спазване на изискванията на ОРЗД:

 1. Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително Министерство на туризма, НАП, НОИ и др.;
 2. Правораздавателни органи, в изпълнение на техните правомощия и при условие, че Администраторът е законово задължен да предостави информация за Вас;
 3. Търговски дружества, предоставящи услуги на Администратора, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите, доставчици на финансови, счетоводни и други административни услуги. Изискваме от всеки наш доставчик да обработва Вашите лични данни при спазване на стриктно установени задължения за запазване на сигурността и поверителността им и други задължения, произтичащи от приложимото законодателство, като достъп се предоставя само до данните, необходими за изпълнение на възложените по договор дейности;

Администраторът няма да предоставя личните Ви данни на трети лица освен горепосочените без Вашето изрично съгласие.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна организация, която не осигурява адекватно ниво на защита без да са налице предвидените в ОРЗД и националното законодателство подходящи гаранции.

Сигурност на данните

 

Администраторът взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно инструкциите, давани от ПАНИК ФРЕЙМ. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви

Линкове към други уеб страници

В уеб страницата на ПАНИК ФРЕЙМ е възможно да се съдържат линкове до други страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. ПАНИК ФРЕЙМ няма контрол върху тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.

Какви са Вашите права?

 

 1. Право на информация и право на достъп: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от страна на Администратора, както и да получите достъп до тези данни.
 2. Право на коригиране: да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;
 3. Правото на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в ОРЗД;
 4. Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в ОРЗД, ако са налице основанията за това;
 5. Право на преносимост на данните:да получите личните си данни, които сте предоставили на Дружество, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване, когато са спазени условията, предвидени в ОРЗД;
 6. Право на оттегляне на съгласиетоза обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;
 7. Право да подадете жалба до надзорен органпо защита на личните данни, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на ОРЗД или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.
 8. Право на възражениесрещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес.

Ако искате да упражните Вашите права, да поискате от нас съдействие и/или разяснения или да ни зададете въпрос във връзка с обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по- горе данни за контакт с Администратора. Когато ни изпратите искане, свързано с упражняване на Вашите права, Администраторът може да ви помоли да се идентифицирате по подходящ начин, за да може да Ви окаже поисканото съдействие.

Последна актуализация: 24.11.2022